پاسخ به کسانی که می گویند اگر عمل ما بد است چرا مجازات نمی شویم؟

پيغمبر اکرم(ص) ميفرمايد: به هر ميزاني که انسان‏ها پير و ضعيف مي ‏شوند حرص و رياست طلبي آنها جوان تر مي‏ شود. با‏ اين حساب اجبار دارند با دين خدا و پيامبران دائم در جنگ و نزاع باشند. مجالس سرّي و زيرزميني بر عليه حکومت الهي تشکيل مي‏ دهند. نقشه‏ هاي خائنانه عليه دولت اسلامي مي‏ کشند و اجرا مي‏ کنند و چون با پيغمبران يا ائمه يا رهبران ديگر روبرو مي‏ شوند، تا بتوانند به آنها توهين مي ‏کنند. با نگاه و رفتار و کردار خود نشان مي‏ دهند که دشمن خدا و دين خدا هستند. تعليمات و تبليغاتشان همه جا توأم با تضعيف مقامات برتر و بالاتر است. به جاياين که تبليغ کنند عالم است مي‏گويند جاهل است يا پيغمبر را تعريف کنند که عقل کل است مي‏گويند ديوانه است. همه جا کلمات و سخناني ميگويند که درجه و مقام اولياء خدا را پايين بياورند و آنها را سبک جلوه دهند. خود را به ‏اين دليل نيکوکار مي‏دانند که مي‏گويند اگر ما و اعمال ما بد است چرا خدا ما را عذاب نمي‏‏ کند، اگر تبليغات ما عليه دين خدا بد است چرا خدا ما را مجازات نمي‏‏ کند يا ميگويند اگر خدايي هست که پيغمبر و کتاب فرستاده چرا به ما کافرها که ‏اين همه پيغمبران را اذيت ميکنيم بر عليه دين آنها خراب کاري ميکنيم چرا خدا ما را عذاب نمي ‏‏کند، بلکه گاهي بعضي کفار وضعيت دنيايي بهتر از مسلمانان دارند. هرچه بيشتر مرتکب گناه مي‏ شوند ثروت و قدرتشان بيشتر مي ‏شود. خداوند در جواب آنها ميگويد شما از حلم و مداراي خدا و پيامبران استفاده ميکنيد که خدا و پيامبران خيلي زود نمي‏ خواهند از شما انتقام بگيرند بلکه مدتي صبر مي ‏کنند تا براي توبه نمودن وقتي داشته باشيد و اگر در تمام عمر از اين مهلت و فرصت الهي سوء استفاده کرديد يک جا بر شما غضب مي ‏کند و شما را به جهنم مي‏ کشاند. (تفسیر سوره مجادله)