دلیل امر به سجده آدم چه بود؟

كشف موجوديت هر كسي و هر چيزي با نور علم و حكمت كه از ذات خدا سرچشمه مي گيرد ممكن مي شود، گرچه گفته شد كه خدا براي آگاهي و آشنايي روحانيات با عالم ماديات و يا ماديات با عالم روحانيات اين دو را با يكديگر تركيب مي كند، ماده را مجهز به نور و روح مي كند و روح را مجهز به ماده و اجسام، وليكن با همين تجهيزات ساده و خالي، ماده و روح از عالم يكديگر باخبر نمي شوند بلكه آگاهي و آشنايي مواد عالم به خاصيت روح و روحانيت و يا آشنايي روح و روحانيت به جنسيت ماده متوقف بر پيدايش علم و حكمت است. مثلاً حيوانات با اينكه در خلقت خود تركيبي از ماده و روح هستند نظر به اينكه مجهز به علم و دانش نشده اند و بهره علمي از خدا نگرفته اند نمي توانند از خواص وجودي يكديگر باخبر شوند. حيوانات خاصيت روح و روحانيت را نمي دانند، روح و روحانيت هم خاصيت وجودي حيوانات را نمي شناسند بلكه تمامي اين شناسايي ها كه هر موجودي به اجناس موجودات ديگر آشنا شود متوقف بر اين است كه به علم الهي مجهز شود. ما انسانها در وجود خود مجهز به سه نوع سرمايه هستيم نوع اول ماديت وجود ما مي باشد كه در خلقت خود جسم هستيم و از هر ماده و جسمي كه خدا در عالم آفريده نمونه اي در ذات ما قرار داده است. سرمايه دوم روح و روحانيت ماست كه از مسير اين سرمايه به خاصيت وجودي مجردات و روحانيات و فرشتگان آشنايي پيدا مي كنيم. سرمايه سوم ما انسانها، علم و حكمت است كه اين علم و حكمت از وجود خدا سرمايه مي گيرد و به ما انسانها داده مي شود. همين علم و حكمت الهي در وجود ما باعث مي شود ما به معناي سرمايه هاي سه گانه ماديت، روحانيت و علم و حكمت) آگاهي پيدا كنيم وليكن موجودات ديگر خواه فرشتگان باشند يا حيوانات و نباتات و جمادات كه از سرمايه سوم بي نصيبند از آن دو سرمايه اول هم آگاهي ندارند. لذا همه آنها در ذات خود جهل مطلق هستند، علمي به آنها داده نشده است؛ آنها شیئ هستند و ما انسانها شخص هستيم. همه جا اشياء، تابع اشخاص هستند. هر جا شيء باشد مملوك شخص است، زمين ها و نباتات و حيوانات كه اشيائند ملك ما انسانها هستند، شخصيت ما هم به دليل علم و دانشي است كه از جانب خدا به ما افاضه شده است. اگر اين فيض علم از ما سلب شود ما به عالم اشياء بر مي گرديم و مانند آنها هستيم. به همين دليل است كه خدا فرشتگان را امر مي كند كه آدم را سجده كنند. در قرآن ميفرمايد: ابتدا من كه خداي شما هستم آزمايشي بين شما و فرشتگان به وجود آوردم تا فرشتگان بدانند كه شما آنها را مي شناسيد و عالِم به آنها هستيد وليكن آنها شما را نمي شناسند و از عالَم شما بي خبرند، من به فرشتگان گفتم اگر شما دانا هستيد اسم موجودات عالم را براي من بگوييد آسمان چيست، زمين چيست، كوهها يعني چه دريا ها يعني چه فرشتگان نتوانستند اسم هر كسي يا چيزي را بيان كنند با اين كه آشنايي انسان به اسم اشياء و اشخاص ساده ترين معلومات است. اولين چيزي كه انسانها در دوران كودكي از پدر و مادر ياد مي گيرند اسم اشياء و اشخاص است و پدر و مادر اسم هر چيزي را به كودكان خود مي آموزند، كودكان در سنين چهار پنج سالگي كاملاً اسم هر چيزي را مي دانند به اعضاي تن خود اشاره مي كنند كه اين دست من است و آن چشم من و اين زمين است، آن آسمان و آن ماه و خورشيد و ستاره در صورتي كه فرشتگان از يكچنين آگاهي هاي ساده و سطحي محرومند، چه برسد به اينكه حقيقت هر كسي و هر چيزي را بشناسند، به همين دليل كه آدم و حوا دانا بودند و اسم هر كسي و هر چيزي را دانستند و فرشتگان نمي دانستند. فرشتگان مأمور شدند كه آدم را سجده كنند و در اطاعت آدم و حوا باشند به همين كيفيت خدا تمامي موجودات عالم آفرينش را در اختيار انسانها گذاشته و انسان را بر هر چيزي حاكميت داده است. انسان آنچه را مي بيند خود را مالك و حاكم آن مي شناسد. درياها و صحراها را ملك خود مي داند. به طور كلي همه چيز براي انسان خلق شده و ملك انسان است زيرا خدا آنچه آفريده براي خودش لازم نيست و خدا از كسي و چيزي استفاده نمي كند، خدا در تاريكي مطلق ذرات بسيار كوچك را آنچنان مي بيند و مي شناسد كه چهره خورشيد را مي بيند و مي شناسد وليكن انسان در تاريكي مطلق نمي تواند ببيند و روشنايي لازم دارد مي گويند خداوند شب معراج پيامبر اكرم را به حضور پذيرفت و گفت من كسي مانند تو را مي خواهم كه معرفت كامل داشته باشد و خداي خود را بشناسد بقيه آنچه كه در زمين و آسمان هست براي تو  و امثال تو خلق كرده ام. نتيجه بحث اينكه اگر چه موجودات عالم از جمادات و نباتات و حيوانات و دريا و هوا تركيبي از ماده و روح هستند وليكن نه روح خاصيت علم دارد كه به مواد عالم بدهد و نه ماده چنين خاصيتي دارد كه در اختيار روح بگذارد گرچه انسانها خيال ميكنند كه روح انسان دانا و تواناست وليكن اشتباه مي كنند روح و بدن وقتي كه از يكديگر جدا مي شوند نه ماده خاصيت حيات و حركت دارد و نه روح بلكه علم از جاي ديگر نصيب انسان مي شود كه آن ذات مقدس خداست. نتيجه بحث اينكه موجودي از همه كس و همه چيز باخبر مي شود و آگاهي كامل پيدا مي كند كه مجهز به علم الهي مي شود. (زیارت جامعه کبیره)