خصیصه شاخص دین اسلام به رهبری ائمه اطهار ع.

مسئله بسيار مهم كه فقط اختصاص به دين اسلام و رهبري امام هاي معصوم (عليهم السلام) دارد اين است كه تمامي قوانين و مقرراتش و دستورات اخلاقي اش خواه مربوط به عقايد و اعتقادات باشد و يا مربوط به عدالت اجتماعي و يا اخلاق انساني، تمامي اين قانون و قاعده ها مستقيما از مسير وحي كه همين قرآن عظيم است به خدا مربوط مي شود. رأي انسان ها در قانون گذاري دخالت ندارد. اين مسئله، نجات بخش و حيات بخش جامعه بشريت است. زيرا برنامه هاي عدالت اجتماعي و تمدن انساني آن قدر لطيف و دقيق است كه امكان ندارد انسان به فكر خود آن احكام دقيق و لطيف را بداند و حكم كند. مثلا در مسائل شناختن شرك و يا بت پرستي گفته اند كه اين مسئله توحيد و خدا شناسي آن قدر دقيق است كه اگر كسي بتواند رد پاي مورچه را روي سنگ سياه آن هم در شب تاريك بشناسد مي تواند مسئله توحيد را از شرك و بت پرستي جدا كند. و در تعريف ديگر گفته اند صراط مستقيم كه انسان را بدون رنج و زحمت به عدالت اجتماعي و تكامل انساني مي رساند از موي باريك تر و از شمشير برنده تر است. يعني خواهي نخواهي انسان در كشف احكام و مسائل اجتماعي دچار خطا و اشتباه مي شود. اداره جامعه بشريت و تنظيم حقوق آنها با يكديگر و ساخت يك تمدن انساني بوسيله انسان ها از خلقت يك انسان بسيار لطيف تر است . آيا قدرتي پيدا مي شود كه از نطفه يك چنين انساني بسازد و يا از آب و خاك اين همه ميوه هاي لطيف و شيرين؟ خداوند در قرآن مي فرمايد: همان طور كه خلقت جهان و انسان با من است مديريت و اداره كنندگي جهان و انسان هم با من است:.ألا له الخلق و الامر...( اعراف54) درست نيست كه من انسان ها را خلق كنم و كسي كه از اسرار خلقت آگاهي ندارد عهده دار رهبري آن ها باشد حقيقتا مسئله اي است بسيار مشكل و معضل .كجاست انساني كه بتواند آن چنان جامعه را اداره كند و آن ها را به زندگي بهشتي برساند كه ذره اي در اين رهبري گرفتار خطا و اشتباه نشود و يا ظلم و ستمي و محروميتي براي كسي پيدا نشود. كاري است بسيار مشكل كه از خلقت آدم و عالم مشكلتر است. از اين رو پيغمبران براي جعل احكام و قوانين اجتماعي اراده خود را در اراده خدا مستهلك مي كنند و براي هر عملي و هر حركتي در انتظار دستور خدا مي نشينند و به رأي خود و فكر خود چيزي نمي گويند و نمي نويسند. تنها دين و تنها مكتبي كه اراده انسان را در اراده خدا مستهلك مي كند و به هيچ كسي در مسائل صلح و جنگ و رعايت حقوق اجتماعي و مسائل تربيتي اجازه مداخله نمي دهد و همه كس را ملزم به رعايت دستور خدا مي كند دين اسلام به رهبري امام هاي معصوم عليهم السلام است .(مقاله ولایت فقیه)