تعریف مختصری از حدیث کساء

حديث كساء از احاديث مشهور ميان شيعه و بلكه مسلمانان است كه ضمن همين حديث حضرت رسول اكرم (ص) خود و اهلبيت خود را به آن شأن و مقام واقعي و نشان و مدال الهي آشكار مي كند. مفسرين سني و شيعه نوشته اند كه بعد از نزول آيه تطهير پيغمبر اكرم (ص) علي و فاطمه و حسنين(ع) را به دور خود جمع كرد و دست روي سر آنها گذاشت و سر به جانب آسمان بلند كرد و عرض كرد پروردگارا، اين ها اهلبيت من هستند كه تو آنها را از هر عيب و گناهي پاك و منزه ساخته اي. راويان مي گويند بعد از اظهار اين جملات، امّ سلمه يكي از زنان پيغمبر (ص) جلو آمد تا در جوار فاطمه و علي در آن مجلس بنشيند و شركت كند عرض كرد يا رسول الله(ص) مگر من كه همسر شما هستم  اهلبيت شما نيستم كه در اين مجلس شركت كنم؟ رسول خدا (ص) فرمودند : تو زن عاقبت به خيري هستي وليكن اين ها كه دور خود جمع كرده ام محل ثقل ولايت و نبوت من هستند. صورت ظاهر حديث کساء خيلي ساده است و اين طور نشان مي دهد كه روزي حضرت رسول اكرم (ص) كسالتي پيدا كردند، به خانه حضرت زهرا (س) آمدند كه ساعتي براي رفع كسالت استراحت كنند. از دخترش زهرا (س) خواستند كه كساء يماني يعني عباي يمني را بياورد و روي تن حضرت بيندازد. زهرا (س) نقل مي كند كه وقتي عبا را روي بدن پيغمبر(ص) انداختم نگاه كردم كه صورتش مثل ماه شب چهارده درخشيدن گرفت و خيلي جلال و عظمت پيدا كرد. بعد از ساعتي فرزندم حسن (ع) وارد شد. دم در ايستاد كسب اجازه نمود و زير آن عبا خوابيد و بعد فرزند ديگرم حسين (ع) پس از آن شوهرم علي (ع) آمدند بعد از كسب اجازه زير عبا خوابيدند. در آخر هم من رفتم. پس از آن كه ما پنج نفر زير آن كساء جمع شديم. رسول خدا (ص) دست به جانب آسمان بلند كرد و عرضه داشت اين ها اهلبيت من هستند كه آنها را پاك و منزه ساخته اي .خداوند متعال در اين موقع به فرشتگان گفت كه اين پنج نفر كساني هستند كه زمين و آسمان و كوه و دريا و هرچه هست براي آنها آفريدم جبرائيل عرضه داشت پروردگارا،  اجازه هست كه برآنها وارد شوم و فرد ششم آنها باشم خداوند اجازه داد و گفت برو سلام مرا به آنها برسان و بگو خدا مي فرمايد كه زمين و آسمان و كوه و دريا و صحرا و هرچه هست براي شما آفريدم تا آخر حديث .نكات جالب توجه در حديث كساء و جلوه حضرت زهرا (س) بوسيله اين حديث اگرچه حديث كساء ظاهرا بسيار ساده و سطحي نقل شده و اين طور نشان مي دهد كه پيغمبر اكرم (ص) براي رفع كسالت و استراحت ساعتي را به خانه حضرت زهرا (س)آمده و زير عبا خوابيده است وليكن در عمق اين حديث و حقايقي كه ضمن جملات آن در اختيار افكار عمومي قرار مي گيرد عظمت مقام ولايت و موقعيت الهي و آسماني كه مخصوص پيغمبراكرم (ص) و ائمه اطهار (ع) است قرار گرفته است.  حديثي كه چهارده نفر معصوم را با آن شأن و مقام واقعي و نشان و مدال الهي به مردم معرفي مي كند تا مردم ضمن تفكر در جملات حديث كساء شأن و مقام واقعي امام ها را بشناسد و به خود اجازه ندهند كه در اين شأن و مقام با آنها رقابت كنند. پيغمبر اكرم (ص) با تشكيل دادن مجلس كساء تصميم گرفت كه با همان شأن و مقام واقعي در افكار مردم جلوه كند و مقام خود و اهل بيت را به اهل عالم معرفي نمايد. در ابتداي ورود به خانه زهرا (س) گفت در خود احساس ضعف مي كنم كساء يماني را بياور مرا با آن بپوشان. منظور پيغمبر(ص) از ضعفي كه در خود احساس مي كند و با كساء يماني مي خواهدآن ضعف را برطرف سازد ضعف بدني او نيست بلكه ضعف اجتماعي و محروميت از اين است كه مردم او را با آن منصب الهي نمي شناسند و خود را با او برابر و مساوي مي دانند و امتيازي براي او قائل نيستند. مسلمانان  رسول خدا (ص) را از خود و مانند خود مي شناختند، مي گفتند فقط انساني است مانند خود ما كه نامه آسماني بر او نازل مي شود. امتيازات وجودي و تكامل علم و حكمت و عصمت براي آن حضرت قائل نبودند. مي گفتند عربي است مانند ساير عرب ها. او را به آن قدرت و مقام الهي نمي شناختند و خود را با آن حضرت برابر و مساوي مي دانستند. مانند سلطاني كه نشان و مدال سلطنت خود را كنار بگذارد و با لباس ساير مردم در ميان مردم ظاهرشود. رسول خدا (ص) در ميان مردم يك سلطان مقتدر الهي و آسماني است كه نشان و مدال سلطنتي خود را مكتوم و با لباس ساير مردم در ميان آنها ظاهر شده است. مردم براي او ارزش و احترامي قائل نمي شوند در برابر او جري و جسور هستند. جسورانه و بي ادبانه با او حرف مي زنند. احترامي كه شايسته مقام اوست نمي گذارند او را به اسم صدا مي زنند و از بالاي پشت بام و در و ديوار با او حرف مي زنند. در اين وضع اجتماعي كه پيغمبراكرم (ص) گرفتار يك مُشت مردم جاهل و نادان شده بود در خود احساس ضعف كرد. براي رفع يك چنين ضعفي لازم بود كه با آن مقام و شأن واقعي در ميان امت شناخته شود تا امت او را چنان كه هست بشناسند و خود را ملزم به اطاعت او كنند. لازم بود كه با آن وحي واقعي و منصب الهي شناخته شود يعني در لباسي درآيد كه همراه نشان و مدال ولايت مناسب او باشد از اين رو به خانه زهرا (س) آمد تا آن نشان و مدال الهي را از دست دخترش زهرا بگيرد و بدست مبارك زهرا تاج الهي روي سر او گذاشته شود. در واقع جلسه حديث كساء مجلس تاج گذاري حضرت رسول اكرم (ص) و اوصياء او بوده است. چنين مجلسي را فقط بايستي در خانه زهرا (س) تشكيل دهد زيرا ساير زنان پيغمبر (ص) گرچه همسر او هستند وليكن به مقام نبوت و ولايت تو و به شأن خدائي او آگاهي ندارند. زهرا است كه فقط پدر خود را مي شناسد و از مقام معراجي و آسماني او خبر دارد. اين بود كه بلافاصله از نيت پدر خود آگاه شد. پدرش فرمود در خود احساس ضعف مي كنم كساء مرا بياور و مرا با آن بپوشان. از همين كلمه كساء و كسوت، ضعف بدني پيغمبر(ص) كاملا شناخته مي شود كه ضعف مزاجي نبوده بلكه ضعف اجتماعي بوده است كه مردم به مقام واقعي او آشنا نبوده اند و خود را مساوي با او مي دانستند با توجه به كلمه كساء و كسوت كاملا معلوم مي شود كه هدف پيغمبر (ص) اين است كه به كسوت الهي ظاهر مي شود و به مقام واقعي خود شناخته شود. (کتاب شخصیت حضرت زهرا و مریم س)