چرا از تفکر در ذات خدا نهی شدیم؟

ذات مقدس خداوند متعال فاقد جرمانيت و جسمانيت است. مجرد است و بجز خود چيزي نيست. از قدرت خدا و از  قضاوت عقل و منطق خارج است كه خدا در ذات خودش تصرف كند چيزي از ذات خود كم كند يا چيزي اضافه نمايد. احدي الذات قابل تجزيه و تركيب نيست. از عقل و قدرت بشر خارج است كه بتواند فكر و انديشه خودرا در ذات خدا بكار برد. عقل و انديشه انسان مخلوق خدا است و بين خدا و انسان حجاب است، كه باحجاب نمي شود پشت حجاب را ديد. ائمه اطهار ع كه متخصص مسائل خداشناسي هستند مردم و دانشمندان را از بكار بردن عقل و فكر در ذات خدا نهي کرده اند وگفته اند هر چه بيشتر فكر كنيد از مقصد دور تر مي شويد. ائمه اطهار ع يك قاعده كلي غير قابل نقض درباره شناخت ذات مقدس خداوند متعال اير اد فرموده اند كه آن قاعده را (حديث حدين) مي ناميم. گفته اند همه جا فكر خودرا در خداشناسي از دوحد خارج نمائيد: حدٌ تشبيه و حدٌ تعطيل. حد تعطيل بمعناي اين كه قضاوت عقل و شعور خود را در خداشناسي تعطيل ننمائيد. نگوئيد خدا نيست و خدا كجا بوده است. خدا هست. خدا فوق همه كائنات است. محيط و مسلط بر تمامي موجودات است. اگر ميتواني منكر خودت باشي منكر خدا هم باش. زيرا دلالت مخلوق بر خالق از واضحات و ضروريات است. پس بدليل اين كه خودت هستي خدا هم هست. حال به خودت بگو اكنون كه خدا هست  بروم با فكر و شعور خود او را پيدا كنم. چنانكه همه چيز را باعقل خود در مي يابم خدا را هم با شعور خود دريابم. دراين جا عقل خودرا فعال مي كني تا خدا را بيابي، چنان كه كوه و صحرا و دريا را در مي يابي. اما بدان كه  خدا به تمام وجود تباين وجودي با خلايق خود دارد. ذره اي ذات وصفات ذاتي خدا شباهت به وجود مخلوقات ندارد. خدا از نظر شباهت وجودي و صفات ذاتي با خلايق  مانند دو جنس نور و ظلمت است. ذره اي از آنچه در نور هست در ظلمت نيست و از آنچه ظلمت هست در نور  نيست. هيچ مناسبتي بين خدا و خلق نيست تا بتواني در يك ميليارديم اثر وجودي خلق را در خالق يا اثر وجودي  خالق را در خلق پيدا كني. جنسيت ذات و صفات ذاتي خدا در خلق قابل ظهور نيست. نمي توانيم  مشابهتي بين ذات خدا و ذات خلق پيدا كنيم. پس فكر خودت را از خط مشابهت  بين خود و خدا خارج كن. نگو خدا مبدأ خلايق است،  مانند دريا كه مبدا قطرات است. خدا ايجاد كننده  ذوات مخلوقات است. او مُبدع است بمعناي ايجاد كننده  ذات موجودات است. دريا مَبدأ قطرات است و خدا مُبدع دريا و قطرات بمعناي ايجاد كننده نه به معناي دريا نسبت به قطرات. پس نميتواني چيزي در وجود خود و يا در عالم پيدا كني كه شبيه خدا باشد تا خدا را از طريق شباهت خلق با خالق و يا خالق به خلق بشناسي. در خط خدا شناسي خود را از خط مشابهت خلق با خالق خارج كن. نگو او مبدأ خلايق است. دوصفت (مَبدء المبادي وعلت العلل) جسارت بزر گ به ذات مقدس خداوند متعال است.  فكر خود را در خدا شناسي از حد تعطيل و تشبيه خارج  كن و در حال تقاضا و انتظار باش تا خدا هر وقت صلاح بداند خود را به تو معرفي كند. اين است معناي خروج از حدين. مگو خدا نيست كه درحد  تعطيل واقع مي شوي، و او را تشبيه به چيزي مكن كه در حد تشبيه واقع مي شوی. (کتاب اصول علمی اجتهادی دین)