حقوقی که در ازدواج بین زن و شوهر ایجاد می شود چیست؟

يکي از مسائلي که بين زن و مرد حقوق سه گانه بالا را تأمين و تنظيم مي کند و آن را شدت مي دهد حقوقي است که در اثر ازدواج بين زن و مرد ظاهر مي گردد. در اينجا هم مي توانيم حقوقي که به وسيله ازدواج و همکاري زن و شوهر پيدا مي شود به سه قسمت تقسيم کنيم: قسمت اول حقوق ابتدائي زن بر شوهر و يا حق شوهر بر زن: حقوق ابتدائي حقوقي مي گويند که به محض عقد ازدواج که صيغه عقد جاري مي شود و زن متعهد مي شود که همسر اين زن است و مرد هم متعهد مي شود که همسر او مي باشد اين حق ابتدائي بين زن ومرد ثابت مي شود. حق ابتدائي ابتدا حق مهر و نفقات است که زن بر شوهر دارد و حق رابطه زناشوئي که شوهر بر زن دارد يعني حق شوهر بر زن بسبب ازدواج همين است که مسائل زنانگي و زن و شوهري به شوهر اختصاص پيدا ميکند، زن حق ندارد ديگري را در بهره برداري از وجود خود چه بعنوان نمايش و آرايش در نظر ديگران و يا زينت و زيبائي خود را به کسي نشان بدهد و کسي را در خود به طمع بيندازد و يا خدائي ناخواسته رابطه نامشروع. اين مسائل بهره دهي و بهره برداري زن و شوهر از يکديگر اختصاص به شوهر پيدا مي کند و در برابر بهره رساني به شوهر در مسائل هم خوابگي و يا مسائل ديگر زن مهريه و نفقه طلبکار مي شود. يعني شوهر که زن را به خود اختصاص داده مهري که با يکديگر قرار گذاشته اند بايستي در اختيار زن قرار دهد و به او بسپارد چنانکه قابل تصرف باشد و همچنين مخارج و نفقات متعارف زن را ار قبيل خوراک و لباس و مسکن مطابق شان زن در اختيارش قرار دهد گرچه زن ثروتمند يا هنرمند باشد مرد حق ندارد بگويد که تو ثروتمندي و يا خانه و لباس و ثروت داري، از ثروت خودت استفاده کن، زن جواب مي دهد حقوقي که بر تو پيدا کرده ام حق زن و شوهري است که بر تو دارم خواه ثروت داشته باشم يا نداشته باشم. حق زن و شوهر بر يکديگر پس از عقد و ازدواج به همين دو رقم خلاصه مي شود. مرد حق ندارد از ثروت زن بدون اجازه استفاده کند يا از کار و هنر زن بدون اجازه استفاده کند يا مثلا زن را کار بزند که تو بايستي براي من خانه داري و بچه داري و آشپزي و کارهاي ديگر انجام دهي حقي که شوهر بر زن دارد همان حق استفاده از روابط زناشوئي است و غير از اين حقي ندارد. حقي هم که زن بر شوهر دارد همان مهر و نفقه است و بيشتر از اين حقي ندارد تا جائي که اگر زن به شوهر بگويد بايستي من کلفتي داشته باشم که براي من غذا بپزد خانه را تميز کند و از بچه من نگهداري کند وظيفه شوهر تأمين او مي باشد. و اما حق مرحله دوم حق همکاري و هم رائي زن و شوهر با يکديگر است: مثلا زن خود را ملزم مي کند به شوهر و خانواده کمک کند. در داخل خانه کارهاي خانه را انجام مي دهد وضع خانه را مرتب مي کند موجبات آسايش و آرامش براي شوهر و فرزندان فراهم مي کند شوهر و فرزندان را مستغني مي کند از اين که کلفت و کارگري به خانه بياورند. مرد بيرون از خانه براي تامين مخارج زندگي فعاليت مي کند و زن هم در داخل خانه براي اداره زندگي و فرزندان فعاليت مي کند مانند دو نفر شريک که مي خواهند وضع زندگي را بالا ببرند و در جامعه ترقي و تکامل مادي و معنوي داشته باشند با يکديگر همکاري مي کنند. حق همکاري زن و شوهر با يکديگر اين است که تمام منافعي که در زندگي بوجود مي آيد از نظر مال و ثروت رقم ثروتشان بالا مي رود، در تمامي منافع زندگي و ثروتي که از طريق همکاري پيدا مي شود زن و شوهر شريک يکديگر هستند. زن علاوه بر حق مهر و نفقات حق همکاري با شوهر پيدا مي کند و در مال و زندگي شريک شوهر مي شود که اگر روزي مرد تصميم بگيرد زن را از خود جدا کند و طلاق بدهد نبايستي به دادن مهر اکتفا کند بلکه بايستي زن را از نظر مالي تأمين کند مانند دو شريک که سرمايه را بين خود تقسيم مي کنند بايستي سرمايه زندگي را بين خود تقسيم کنند. خداوند در اين رابطه مي فرمايد: فامساک بمعروف او تسريح باحسان. يعني اگر مي خواهيد بدون جرم و گناهي که فکر مي کنيد نمي توانيد به زندگي خود ادامه دهيد و نمي توانيد با يکديگر به خوبي و متعارف زندگي کنيد از يکديگر جدا شويد، بايستي زن را از نظر مالي و مادي راضي کنيد. کلمه احسان را مطرح مي کند. احسان يعني همانطور که بدون نظر به زندگي شما خدمت کرده است و سطح زندگي را با همکاري خود بالا برده است بدون مضايقه در خدمت زندگي بوده است شما هم بايستي از پرداخت مال و ثروت به ميزاني که او را راضي کنيد خودداري ننمائيد، او را صد در صد راضي کنيد و از او جدا شويد هر چند اين راضي شدن چندين برابر مهر و نفقات باشد. و اما حق سوم حق کفويت در همسري و برابري زن و مرد با يکديگر است زن و مرد وقتي هر کدام داراي چهار صفت باشند: يکي اين که آبروي يکديگر را حفظ کنند. مرد با داشتن اين زن آبرو و عزت پيدا کند زن هم با داشتن چنين شوهري آبرو و عزت پيدا کند. صفت دوم اينکه ثروت زندگي را براي خود و فرزندان خود حفظ کنند، اسراف گريها و خرج هاي بي مورد ثروت زندگي را از بين نبرند. مرد حافظ مال و ثروت زندگي باشد و همچنين زن حافظ  مال و ثروت زندگي باشد. و صفت سوم اينکه روابط زناشوئي آنها با يکديگر خوب و رضايتبخش باشد و يکديگر را در مضيقه قرار ندهند،موجبات محروميت يکديگر را از مسائل جنسي فراهم نکنند. و صفت چهارم اينکه هيچيک از آنها عقيم و نازا نباشند، بتوانند شجره زندگي را بثمر برسانند فرزنداني بوجود آورند و پرورش دهند و چنان باشند که هر کدام ششدانگ در خدمت زندگي باشند. با يک چنين همکاري و هم رائي و دارا بودن اين چهار صفت حق کفويت و همسري پيدا مي کنند يعني زن دوم براي مرد حرمت پيدا مي کند و همچنين متارکه زندگي براي زن. هر دو نفر کفو يکديگر قرار بگيرند همانطور که زن ششدانگ خود را وقف زندگي نموده است و هيچ نقصي در مديريت و خانه داري و زادن فرزندان و تربيت آنها ندارد مرد هم به همين کيفيت ششدانگ اختصاص به زن پيدا مي کند. اگر با زن ديگري ازدواج کند حق همسري زن خود را يک دوم تنزل داده است مانند حضرت رسول (ص) و خديجه کبري (ع) و يا مانند امير المومنين (ع) و فاطمه زهرا سلام الله باشند. (تفسیر سوره تحریم)