حکمت احسان و نیک رفتاری با والدین

حضرت زهرا (س) درباره احسان و نيك رفتاري به پدر و مادر سخن ميگويد و حكمت اين حسن رفتار و احسان به والدين را بيان مي كند و ميفرمايد: خداوند بر فرزندان، احسان به پدر و مادر را واجب كرده تا با اين خدمات آنها را از غضب خود ايمن كند و آنها را به سعادت و خوشبختي برساند. احسان به پدر و مادر را بهترين وسيله امنيت از تمامي بلاها و مصيبت ها مي داند كه ازآن بلاها و مصيبت ها تعبير به سخط و غضب خدا شده است .جامعه بشريت يك شجره است كه مانند ساير درخت ها جوانه مي زند، شاخ و برگ و گل و ميوه بوجود مي آورد. گرچه انسانها از نظر تن و بدن از يكديگر جدا هستند و حالت پراكندگي نشان مي دهند وليكن از نظر فكر و روح و عواطف پيوستگي كامل به يكديگر دارند چنان كه گوئي از تن يكديگر روئيده و بوجود آمده اند. مهمترين و محكم ترين رابطه ها در اين شجره خانواده هستند كه از پدرو مادر و فرزندان تشكيل شده است. شدت ارتباط پدر و مادر به فرزندان و يا فرزندان به پدر و مادر چنان است كه حاضرند خود را به عذاب و مهلكه بيندازند و فرزندان خود را نجات بدهند . اين شدت ارتباط افراد خانواده به يكديگر خيلي محكم تر از اتصال شاخه درخت به تنه آن است. شاخه درخت در صورتي مي تواند به حيات خود ادامه بدهد و سبز و خرم باشد كه به تنه درخت متصل باشد .خداوند روزي برگ و ميوه ، شاخه را از تنه درخت مي رساند. روزي فرزندان هم همين طور مقدرمي شود، فرزندان كه درست مانند شاخه اي هستند كه از تنه درخت جوانه زده اند رزق و روزي آنها و تمامي بركاتي كه در دنيا و آخرت براي آنها مقدر مي شود از طريق رضايت پدر و مادر مقدر مي شود .رضايت پدر و مادر يگانه عامل براي روزي و سعادت فرزندان است. اگر فرزندان پدر و مادر را اذيت كنند و رابطه انساني و دوستي خود را از پدر و مادر قطع نمايند مانند شاخه اي هستند كه از ريشه و تنه جدا شده است حتما مي خشكد و از بين مي رود .به همين منظور خداوند اين همه به فرزندان سفارش مي كند كه هرچه بيشتر با حسن اخلاق و رفتار رضايت و محبت پدر و مادر را جلب كنند و رابطه خود را با آنها محكم تر سازند در غير اين صورت اگر با سوء رفتار خود پدر و مادر را ناراضي كنند چنان كه رابطه قلبي و محبت آنها از بين برود گرفتار سخط و عذاب خداوند مي شوند. در اخبار و احاديث آمده است كه عاق والدين درآتش جهنم محبوس و مخلد است و هرگز بوي بهشت را استشمام نخواهد كرد. (کتاب شخصیت حضرت زهرا و مریم س)